Propuštění z ústavní péče  -  ukončení hospitalizace

1) Rozhodnutí o propuštění provede primář oddělení při velké vizitě a současně pacienta o propuštění informuje.

2) Ošetřující lékař uzavře zdravotnickou dokumentaci, informuje a poučí pacienta a vyhotoví :

 • „propouštěcí zprávu“
 • „předpis léků“
 • „hlášení ošetřujícího lékaře“ - a odešle na OSSZ nejpozději následující pracovní den

3) Všeobecná sestra na základě rozhodnutí lékaře připraví pacienta k propuštění :

 • Předá svršky a cennosti proti podpisu v případě, že byly během hospitalizace přijaty do úschovy.
 • Připraví (dle potřeby pacienta) lékařem písemně schválenou „Pracovní neschopnost“ (PN), „Průkaz trvání PN“, „Žádanku na ortopedickou pomůcku“, „Žádanku na zajištění domácí péče“ eventuelně „Průkaz na transport pacienta“.
 • Ukončí ošetřovatelskou dokumentaci, informuje pacienta o další ošetřovatelské péči a způsobu stravování, v případě překladu pacienta vypíše „sesterskou překladovou zprávu“.
 • Odepíše pacienta z „Rozpisu stravy“ a „Hlášení o počtu nemocných“.
 • Při ukončení PN předá II. část tiskopisu k evidenci na interní ambulanci (akutní příjem).
 • V případě potřeby kontrolního vyšetření objedná termín telefonicky na příslušné odborné ambulanci.
 • V případě, že pacient nepředloží platný průkaz ZP, oznámí ukončení hospitalizace na provozní účtárnu. Provozní účetní vystaví účet a převezme přímé úhrady za poskytnutou zdravotní péči.

Překlad pacienta do jiného zdravotnického zařízení

1) Překlad z indikace lékaře

 • Překlad je uskutečněn za účelem zajištění žádoucí lékařské péče a to na jiné pracoviště.
 • Tento překlad je vždy řádně telefonicky domluven. Dané pracoviště musí souhlasit s přijetím pacienta a ten musí souhlasit s překladem.
 • O všech těchto rozhodných skutečnostech provede lékař zápis do zdravotnické dokumentace.
 • Pacientovi je vydána kompletní „Lékařská zpráva o hospitalizaci“, a to jak lékařská tak ošetřovatelská.
 • Indikující lékař dle stavu pacienta zajistí příslušný transport tak, aby nedošlo ke zhoršení či destabilizaci stavu nemocného.
 • Před transportem je třeba využít všech prostředků ke stabilizaci stavu pacienta.
 • O převzetí pacienta a zdárném transportu se indikující lékař telefonicky přesvědčí.

2) Překlad na přání pacienta - (jeho zákonného zástupce)

 • Tento překlad se řídí pravidly uvedenými v předchozím bodě 1) s výjimkou toho, že transport zdravotnickým vozidlem pacienta mimo území okresu lze poskytnout jen s předchozím souhlasem revizního lékaře pojišťovny.
 • Pokud revizní lékař s tímto nesouhlasí hradí transport pacient.
 • Transport musí zaručit, že nedojde ke zhoršení, či destabilizaci zdravotního stavu pacienta. Jinak si lékař před odjezdem pacienta vyžádá „negativní reverz“.
 • Před transportem musí být pacient stabilizován a musí být vyčerpány všechny neodkladné výkony zaručující zdárný průběh léčby.

Transport pacienta

Sestra objedná převoz pacienta telefonicky na dopravním dispečinku nemocnice, osobně informuje řidiče sanitního vozu při předání pacienta o způsobu transportu eventuelně zajistí jeho doprovod.


Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES