Nemocnice Hranice

Nemocnice Hranice a.s.

Nemocnice vznikla jako samostatná organizace v roce 1991 delimitací Okresního ústavu národního zdraví. V době trvání OÚNZ fungovala jako menší ze dvou nemocnic v okrese. V letech 1991 – 1995 nastaly dva zásadní zlomy ve vývoji organizace. Tím prvním byl již výše uvedený vznik samostatné státní příspěvkové organizace. Nemocnici byla umožněna větší samostatnost při rozhodování, i když de facto byla omezována společným zřizovatelem - okresním úřadem, se sídlem v místě větší nemocnice. Druhou zásadní změnou v rozvoji nemocnice byla její privatizace a následný vznik akciové společnosti.

Spádová oblast s 60 tisíci obyvateli

Nemocnice Hranice a.s. je česká právnická osoba, akciová společnost, která podle zápisu v obchodním rejstříku poskytuje zdravotní péči a činnosti s tím spojené. Společnost byla založena zápisem dne 7.9. 1994 a sídlí v Hranicích. Společnost zahájila činnost k 1.5. 1995. Byly vydány kmenové akcie v listinné podobě, znějící na jméno. Tyto akcie nejsou veřejně obchodovatelné.

Nemocnice Hranice a.s. zabezpečuje spádovou oblast s cca šedesáti tisíci obyvateli, což má za následek trvalou poptávku po jejich službách. Spádové území překračuje obor plastické chirurgie, který pokrývá oblast cca 40 000 obyvatel.

Pohled na nemocnici
Odborná pracoviště

Lůžková i ambulantní péče

Sedm oborů zajišťuje lůžkovou péči (chirurgie, plastická chirurgie, gynekologie, ARO, interna, pediatrie a oddělení následné a paliativní péče) a tyto obory zabezpečují i ambulantní péči.

Další obory jsou zajišťovány pouze ambulantně (opthalmologie, neurologie, gastroenterologie, obezitologie, klinická výživa, kardiologie, hematologie, ortopedie, praktické lékařství, infekční lékařství).

Ve spolupráci s privátními lékaři jsou zajišťovány v areálu nemocnice i další odborné ambulantní provozy - (psychiatrie, psychologie, ortopedie, urologie, interní lékařství a diabetologie, alergologie, kožní, plicní a ORL).

Nemocniční lékárna i vlastní dopravní zdravotnická služba

Laboratorní vyšetření pro všechna oddělení nemocnice i terénní lékaře spádového území jsou prováděna v komplexu Zdravotnické laboratoře nemocnice Hranice, která sestává z následujících pracovišť - oddělení klinické mikrobiologie, oddělení klinické biochemie a hematologie a oddělení patologické anatomie. Komplementární péči v nemocnici ještě doplňuje i oddělení RTG a rehabilitace.

Nemocnice disponuje ústavní lékárnou, která poskytuje specializovanou lékárenskou péči  nejen jednotlivým pracovištím nemocnice, ale i veřejnosti a soukromým zdravotnickým zařízením. Nemocnice má vlastní dopravní zdravotnickou službou, která převáží pacienty i potřebné laboratorní vzorky.

Dopravní zdravotnická služba
Mamograf Přerov

Několik detašovaných pracovišť

Tato nemocnice má detašovaná pracoviště v Lipníku nad Bečvou (rehabilitace, RTG a odborné ambulance - gynekologie, chirurgie, ortopedie, urologie, alergologie, plicní) a v Přerově (ambulance plastické chirurgie, mamodiagnostické centum).

Organizační uspořádání v nemocnici vychází z tradic a technických možností  zdravotnických zařízení, z prostředí vysoké zodpovědnosti za svěřenou oblast činnosti a je tedy přísně funkcionální.

Akreditovaná laboratorní vyšetření

Akreditace laboratoří nemocnice podle normy ČSN EN ISO 15 189 v roce 2012 je logickým vyústěním snahy o další zlepšování kvality poskytovaných služeb a jejího prokazování zákazníkům a ostatním zainteresovaným stranám.

Úroveň práce laboratoří a ověřování správnosti prováděných vyšetření jsou pravidelně sledovány a kontrolovány mezilaboratorním porovnáváním pomocí externí kontroly kvality v cyklech SEKK.

Dětská pohotovost

Plníme podmínky ochrany osobních údajů

Nemocnice Hranice a.s. splňuje podmínky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ( GDPR ) .
Ve všech otázkách souvisejících se zpracováním a ochranou osobních údajů kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů
dpo@nemocnice-hranice.cz )

Akreditace


Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES